تنها مر گ است که دروغ نمی گويد .

                                      آيا اين راست ترين دروغ دنيا نيست .