شهر خاموش

                               سالگرد بمباران شمیایی حلبچه و کشتار 5000نفر

                            شهر خاموش  کیهان کلهر را هم بشنوید