«من نویسنده ای فقید هستم ،اما نه به معنای آدمی که چیزی نوشته و حالا مرده ،بلکه به معنای آدمی که مرده وحالا دارد می نویسد»