«نون» و «قلم»

بعضی ها با قلم بالا میروند،بعضیها از قلم بالا میروند،بعضیها از بالا به قلم نگاه میکنند ،بعضیها از پایین به قلم مینگرند،بعضی آویزان قلم اند ،برخی قلم آویزان آنهاست،بعضی دوستدار قلم اند بعضی خصم قلم ،بعضی قلم میسازند بعضی میشکنند،

بعضی نان قلم اند بعضی قلم نان آنهاست.

بعضی توتمشان قلم است بعضی توهمشان.

قلمهایی هستند سرکش و چموش وقلمهایی رام ،قلمهای هستند حرفی برای گفتن ندارند یا آنقدر حرف دارند که زیادی آنها وادارشان میکند به سکوت ،قلمهایی هستند با خود حرف مینویسند  وبه آهستگی جواب خود را با نجوا میدهند ، قلمهایی هستند در میان یک جنگل قلمستان گم میشوند ،با هم بیگانه غریب، قلمهایی هستند خندان و قلمهایی گریان و نالان .

بعضی روی صفحه کاغذ مینویسند و برخی روی صفحه دل  و برخی روی پی و رگ و خون خود.

و نوشته هایی هست که هرگز نوشته نمی شود و بهترین نوشته ها آنهایی است که تن به مذ لت نوشتار نمیدهند.