رازی را دریابم بهتر از آنست که خدیو کشوری باشم.نیمقراطیس