آدم ها را کمتر می بینم

     اما

        هنگامی که کسی اینجا نیست

                                  می توانم تا بی نهایت با دیگری باشم