دیدار با سلیمانی و هولیر

هنوز آثار فقر و فلاکت صدامی را میشود در گوشه و کنار شهر مشاهده کرد.هنوزدست و پاهای بریده و معلول آنزمان را میشود دید.

اما به سرعت درحال پیشرفت و توسعه و ساخت و سازند،چند سال آینده مطمئنا شهریتوسعه یافته است.

سلیمانی شهری که اتومبیلهایی شیک دارد و دخترانی زیبا  موپریشان کرده،مردمی مودب ،نجیب و مودب و مهمان دوست،قانع و شادو شنگول.با طرفدارانی زیاد هایده که بیش ازینجا به نظر میایند.

این هم قطعه شعری کورمانجی که ترجمه اش با خودتان...

 

 

 

 

TE                                       

got ez golim ka behna te?

 

got ez ciyame ka berfa te?

 

got ez kanime ka ava te?

 

got ez darim ka siya te?

 got ez hevalim ka pirsa te hevale?

                                             ...

...

...

 

iro disa tu hati bira min kul u xem

 

dorami civiyan.

 

iro disa tu hati biramin ciya hejiyan

 

gul giriyan.

 

be te nabe jiyan ro zarin