آخرین

            انسان 

           تنها در اتاقش نشسته بود، که:

             ناگهان در زدند؟!