گروهی از غارنوردان کرمانشاهی با غار پراو دیدار کردند

در تاریخ جمعه بیست و یکم آبان هشتاد ونه ، شش نفر از غار نوردان کرمانشاهی با غار پراو دیدار کردند،در این دیدار که به سر پرستی رسول چلنگر پور انجام شد، ابتدا گروه اول که شامل :سید حجت الله موسوی اجاق (ریاست شورای شهر کرمانشاه )،آرش فرنگ و یوسف سورنی بودند، قرار شد که تا چاه 26 پیمایش نمایند .این گروه سا عت هشت صبح جمعه وارد غار شدند.

 و گروه دوم شامل رسول چلنگر پور ،علی کهریزی و سعید ساسانی بودند ،قرار شد بعد ازظهر وارد غار شوند و تاچاه  ده بپیمایند و ضمن پیمایش غار در جمع آوری طنابها به گروه اول کمک نمایند .

گروه دوم که ساعت چهار بعد از ظهر وارد غار شدند در چاه هفت با گروه اول که تا چاه نوزده رفته  و در حال برگشت بودند ،دیدار کردند .و از همانجا با گروه اول که طنابهای چاههای بعد را جمع آوری کرده بودند ،بازگشتند .

هر دوگروه ساعت ده و نیم از غار پراو خارج شدند.