مرد نکونام

                نمیر د هرگز

                          مرده آنست :

                         که نامش به نکویی نبرند