کوه مظهر صلابت .کوه مظهر سلامت.کوه مثل ....آدم را عذاب نمی دهد .کوه از آدم انتظاری ندارد .کوه از آدم نمی خواهد چاپلوسیش کنند.کوه از آدم نمی خواهد در برابرش زانو بزنی.کوه با تمام وجود در اختیار توست.بدون هیچ انتظاری و توقعی.

وقتی همه می روند کوه می ماند.کوه زیر پای توست اما دلگیر نمی شود.

کو کسی دیگر مثل کوه؟آدم به کوه می رسد اما به جای دیگر نمیرسد.کوه به آدم آرامش می بخشد.

عظیم تر از کوه چیست؟ استوار تر از کوه کیست؟اما رام توست.باعث آرام توست.تنها تر از کوه کیست؟اما هیچ انتظاری ندارد.دل کوه از سنگ است اما دل سنگ نیست .کوه حرف تو را می فهمد .به تو  نزدیک تر است از همه چیز. سخت  تر از کوه نیست اما نمی گذارد به تو سخت بگذرد.

 در همه حال  صعود کن  بدون این که  به قله بیندیشی.