دوستدار بلند ترین کویر جهانم .

 

دوستدار رفیع ترین قله متروک جهانم.

 

قله متروک تنها ترین قله جهانست.

 

تن ها ،تنها نیست.

 

زمانی که تن ها تنها می شوند ؛تن هایی نمی ماند.

 

حاصل جمع تن ها، تنها نیست.

 

تنها کسی به قله متروک می رود که تن ها نیست.

 

اگر تن ها به قله متروک بروند ،تنها نمی شوند .

 

با تن ها تن ها شدن، آدم تنها نمی شود.

 

زمانی که آدم  تنها  می شود، به تنها چیزی که فکر

 

 

نمی کند تن ها است.

 

بلند ترین قله متروک جهان دوست دارد در متروک ترین

 

اقیانوس شنا کند.

 

 قله متروک در اقیانوس متروک آبتنی می کند.

 

دوستدار پلی هستم که اقیانوس متروک را به قله متروک

 

وصل کند.