رنگ زندگي

زندگي براي شما به چه رنگي ست؟ سفيد ؟ سياه؟ آبي؟............؟ آيا زندگي همواره به يك رنگ است؟ يا هر بار رنگي به خود مي گيرد؟  آيا زندگي شما اصلن رنگي دارد؟ من به اين باور رسيده ام كه رنگ زمينه ي همه ي زندگي ها رنگ سياه باشد. اين مرا به شگفت وا داشته است كه چرا با اين همه تنوع در رنگ ها رنگ زندگي تك رنگ است . اين تك رنگي آن هم رنگي كه ديدنش به سختي به نگاهي مي ارزد زندگي را به كام آدم ها تلخ كرده است.چاره اي نيست جز آنكه با رنگي ديگر اين سياهي را پوشاند يا اينكه در تاريكي مطلق آن را به قتل رساند. اما چه رنگي مي تواند سياهي را بپوشاند ؟ اين كار از عهده ي سفيدي بر مي آيد؟ تيره ها در اين كار تواناترند ولي خود نيز به زندگي تيرگي مي بخشند كه هر چند از سياه روشن تر است ولي در تيرگي با سياهي هم كاسه است.

زندگي من به رنگ سايه است. نه تاريك نه روشن. نه چندان پر نور است كه بشود در آن راه را پيدا كرد و نه آنچنان تاريك كه بتوان در سياهي آن خود را گم كرد.

سرنوشت