خالق دیوانه

خویش بیگانه

دنیا افسانه

در جهان مثل جغد م به ویرانه

می نوشم جرعه مرگ را پیمانه پیمانه

چو آیم سوی خانه

رقص مرگ مستانه

مرا زندان دنیا کاشانه