خانه ای بی در

بی پنجره

بی سقف

بی ساکن

............

                                                Image hosted by allyoucanupload.com

                                            

                                           

                                          Image hosted by allyoucanupload.com