گاهی آدم يك تكه است.گاهی آدم تكه تكه ميشود.هرتكه به جايی ميكشاندش.گاهی تكه های آدم درگير می شوند با تكه های ديگرش.

گاهی يك تكه از آدم ازدستش فرار ميكند و هر چه ميكنی راه برگشتی نيست بازگشتی ندارد.گاهی يك تكه از خودت را گم می كني.گاهی هر تكه از تو از تو نيست .گاهی تكه تكه هايت هيچ كدام مال تو نيست .گاهی نميدانی تو كدام تكه اي.

نگاهی ........

گاهی........

آهی.......

هي....

سر به سر تكه هايت نگذار...