مرگ  آور است که انسان نتواند بميرد.

گریه آور است که انسان نتواند بگريد

زجر آورست که انسان نتواند زجر بکشد

درد آورست که انسان که انسان نداند دردش چيست .

کشنده است که انسان نتواند خودش را ...