همچو فرهاد بود کوهکنی پيشه ما

                                     کوه ما سينه ما ناخن ما تيشه ما

          بهر يک جرعه می منت ساقی نکشيم

                                    اشک ما باده ما ديده ماشيشه ما