سال نو را با نام و دركنار بيستون آغاز كرد .

اگر بيستون براي گذشتگان جايگاه خدايان بود، براي او خدا است.

اين سومين سال پياپي است كه سال تحويل را در كنار بيستون ميگذراند.

               

                             چهار شبانه روز در كنار بيستون

 از شمع پرس قصه از باد صبا مپرس