زندگی تجربه تلخ فراوان دارد .
دو سه تا کوچه و پس کوچه ،یک عمر بیابان دارد.
زندگی زندانیست
که در آن بیشتر از زندانی، زندانبان دارد.Free Image Hosting at allyoucanupload.com