وامروز

      شب فرارسیده است

                            شبی هولناک

                                               که بر سر و روی من وتو

                                                              آوار می گردد