/ 3 نظر / 9 بازدید
ری را

باباعشق بيستون شما که دست منو با هميشه بيستون رفتن از پشت بستين کجايين گفته بوديد ::من قراره یکی دو شب برم کوه اگه برگشتم در مورد شناخت شاید حرفهایی زدم. نگران شدم گفتم نکنه هنوز برنگشته باشيد؟؟؟ يه سوال شما هنوز در دیار بيستون و پراو و طاق بستان زندگی می کنيد؟؟ راستی من هنوز هم قید صد درصد گفتن حرف خودم اعتماد دارم !!!! شاد باشيد و هميشه برفراز کوه عشق: بيستون

هستی

حالا ماه شدن...

آنا

قالبتون احتياج به بازسازی داره.