غروب

 

 

 

                                               Image hosted by allyoucanupload.com

 

 

 

                                             Image hosted by allyoucanupload.com

 

 

                                            Image hosted by allyoucanupload.com

/ 1 نظر / 7 بازدید
هستی

ريخته سرخ غروب جابجا بر سر سنگ کوه خاموش است می خروشد رود مانده در دامن دشت خرمنی رنگ کبود...