آيا گريه کردن هم دل خوش می خواهد؟

/ 2 نظر / 7 بازدید
ترسا

برتماميت دردهايي كه بي صورتند و بي حجاب و بي زمان و بي مكان و بي انتها... مي توان بي دل بود

sofia

نه .....گريه دل صاف و چشمی روشن می خواد....گريه کويری خشگ و ميخواد که احتياج به بارون داره ......گريه صفای دل ميخواد تا معنی اشگو بفهمه.....ميدونم که اينا رو ميدونياما......................