قصه

به جای مقدمه

معمولا در ابتدای هر کتابی مطالبی را به عنوان مقدمه ،پیشگفتار و ازین قبیل مینویسند.

ما هم یک مقدمه مینویسیم نه اینکه بخواهم کتابی بنویسم .یا آنکه کسی بخواهد این مقدمه را بخواند .این مقدمه میتوانست درانتهای داستان بیاید یا بعنوان پاورقی یا اصلا کلا نیاید یا میتوان آنرا نخواند و حذف کرد.

یا میتوان آن را جزئی از داستان به حساب آورد وشایدهای دگر....

داستانی را که میخواهم برای شما نقل کنم اصلا اتفاقی نیست یعنی اصلا اتفاق نیفتاده است شایدم در زمان های خیلی دور اتفاق افتاده باشد یا به زمان های نزدیک ما نزدیک باشد ،شایدم مربوط به حال و یا آینده باشد.یا اینکه هنوز ساخته نشده و دارم آن را پروبال میدهم.

داستان ممکن است مربوط به آدمها باشد و یا حیوانات و یا گیاهان و کلا هر موجود زنده ای و یا هر موجودی درزمین و یا هر سیاره ای دگر جهان.و یا مربوط به هیچ موجود بی وجودی نباشد.

 

/ 0 نظر / 6 بازدید