پله پله تا ملاقات بیستون

                     بغ ستان 

تقدیم به بیستون

 

همه دوستدارباستونند و من بی ستون

 

سلامت آن سوی قاف است و آزادی در آن منزل   

                                   نشان منزل سیمرغاز شاهین شکاران پرس

هنوز هم صدای پای خدایان را میشود در میان صخره های

 عظیم بیستون شنید ،درسایه سکوت سنگی مینشینم ،در

 سکوت سهمگین سنگها رازهاست نهانی.

،مینشینم در کنار دیواره های مهیب تفکر،صخره های

سهمگین خیال ،پرتگاه های دهشتناک ذهن،روبرویم مهبط

خدایانست ،حماسه است، غزلست ،عشق و جنونست،ایمان

هست ،گذشت هست،مهر مادری هست،اجل هست،کاوه 

آهنگر هست،کوه قاف که می گویند بیستونست ،عنقا همینجاست.

ناقوس دیر را جرس کاروان مگیر   

                         سیمرغ را مقایسه با قوشمیکنی

                                                          شهریار

فرهاد در پی رسیدن به سیمرغ  تیشه در دست گرفت ،ودر

 اندیشه کوه قاف بیستون بود.

چه شور انگیز پیکرها نگارد کلک مشکینت

          الا ای خسرو شیرینکه خود بی تیشه فرهادی

                                                           شهریار

          .........................................................

چوشد پرداخته فرهاد را چنگ      

                زصورتکاری دیوار آن سنگ

نیاسودی زوقت صبح تا شام           

              بریدی کوه بر یاد دلارام

به هرخارش که با آن خاره کردی   

                     یکی برج از حصارش پاره کردی

به الماس مژه یا قوت می سفت     

                   زحال خویشتن با کوه میگفت

که «ای کوه،ارچه داری سنگ خاره 

                     جوانمردی کن شو پاره پاره

زبهر من تو لختی روی بخراش      

               به پیش زخم سنگینم سبک باش

وگرنه من به حق جان جانان        

                    که تا آن دم که باشد بر تنم جان

نیاساید تنم ز آزار با تو              

               کنم جان بر سر پیکار باتو »

/ 2 نظر / 20 بازدید
ص.م

سلام دوست عزیز خوشحال شدم از امدنت به جان پناه من .......... من سیمرغ را با قوش مقایسه نکردم .... قوش نام مسیری در دیواره بیستون هست ..... به منتظر شما هستم ..

سیدفریبرز

درود بسیار زیبا سرودی سبز باشی