ننویسندگی

بی سایه درخت مرد.کتابی بی واژه.دقت کردن بی هیچ اشاره ای به تمام هستی.ناگهان میبینی سکوت وسایه به آهستگی می پرسند.
سخت است ننویسندگی.سکوت.چه کار بزرگی کرده آن مرد که پنجاه سال حرف نزده .مدتها در گوشه ای خزیدن و فقط و فقط فکر کردن ...

/ 1 نظر / 9 بازدید