یک دو یک دو یک دو یک دویک دو یک دو یک دو یک دو یک دو یک دو

 

 

                           سحری               .    عدد یک

                   .

                  ..

                  .

                 ..

                 .

                ..

                .

               ..

  ..............................

 افطار          .    عدددو

/ 0 نظر / 5 بازدید