# هولناک

شب هولناک

وامروز       شب فرارسیده است                             شبی هولناک                                                که بر سر و روی من وتو                                                               آوار می گردد           
/ 4 نظر / 10 بازدید