# کویر

ابر

                          ابرهای تیره بی باران                                                  می بارند                                                       کویر ارتفاع می گیرد                                                                       سنگ                                                                             ها                                                                                می افتند                                                                                  .                                                                                  .                                                                                  .  
/ 0 نظر / 6 بازدید